SUMO100 – Mounts – Gobo Head Ball Mount

sumo100-gobo-head

GOBO HEAD BALL MOUNT

Non-Slip Ball for Gobo Head mounting (3/8’ Pin).

SUMO100 – Mounts – Baby Junior Pin Ball Mount

sumo100-baby-junior-pin-adapter

BABY / JUNIOR PIN BALL MOUNT

Non-Slip Ball for Baby Pin/Junior Stand mounting.

SUMO100 – Mounts – Quick Release

sumo100-quick-release

QUICK RELEASE

The SUMOLIGHT Quick Release mounting system is designed for quick and easy setup of the light.

SUMO100 – Mounts – Ball Mount Arm

sumo100-ball-mount-arm

BALL MOUNT ARM

The lightweight composite Ball Mount Arm makes the SUMOLIGHT mounting system compatible with the RAM Mount mounting accessories.

SUMO100 – Mounts – Yoke

sumo100-yoke

YOKE

Ultralight yoke.

WEIGHT 369 g (incl. screws, washer, etc)

SUMO100 – Mounts – Handle

Sumo100 Handle

HANDLE